• a1
  • x22

Služby

Předmětem smlouvy o správě je zajišťování následujících úkonů:

- vedení kompletního účetnictví

- kalkulace záloh na služby na příští rok včetně rozpisu na jednotlivé byty s přihlédnutím ke známým cenovým úpravám vydaných Ministerstvem financí

- kalkulace záloh na opravy a jiné výdaje dle určení výboru společenství vlastníků

- sledování úhrad služeb a fondu oprav podle bytů na základě bankovních výpisů a úhrad inkasního střediska

- 2x upomínka nezaplacených úhrad

- informování společenství vlastníků o dlužnících nezaplacených měsíčních úhrad

- pojištění domů

- evidence výdajů na provoz a údržbu v členění dle Stanov za dům na základě převzatých dokladů od společenství vlastníků

- roční přehled plateb záloh a nákladů za služby podle bytů s vyúčtováním za uplynulý rok v následujícím roce, nejpozději do 6 měsíce

- rozdělení výdajů na opravy společných částí domu a vyúčtování se zaplacenými zálohami, nejpozději do 6 měsíce

- zajištění technické prohlídky domu na vyžádání společenství vlastníků domu

- na jejím základě sestavení plánu údržby a nezbytně nutných oprav pro následující kalendářní rok

- vystavování objednávek, zpracování smluv o dílo na žádost společenství vlastníků

- na upozornění společenství vlastníků řešení eventuelních reklamací během záruční doby u dodavatelů sjednaných správcem

- zabezpečení pravidelných předepsaných revizí domovních zařízení včetně zajištění odstranění zjištěných závad podle platných zákonů a vyhlášek ČR

- zajišťování odstranění havarijních poruch v takovém rozsahu, aby bylo zamezeno dalším škodám, podle rozsahu havárie zajištění provizorní nebo definitivní opravy dle pokynů společenství vlastníků

- uzavírání smluv na odvoz odpadu, dodávky vodného a stočného, společný odběr elektrické energie, úklid společných prostor domu, čištění komínů, servis výtahu (pokud ho vlastní) a plnění povinností z nich vyplývající

Pojištění odpovědnosti za škodu z titulu vykonávané činnosti máme uzavřeno do výše 5 mil. Kč.

 

 

        featured pic
  551--660-

 

 

joomla template
template joomla